Personvernerklæring:

Vi i Webtemp tar personvern alvorlig, og er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Webtemp skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger er registrert hos oss.

Dersom noen av uttrykkene i denne personvernerklæringen er uklar, har Datatilsynet en praktisk ordliste som definerer de mest brukte ordene og uttrykkene knyttet til personvern. Den finner du her:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/verktoy-skjema/ordbok-a-til-a/

Webtemp er databehandler på vegne av våre kunder 
Dersom du har kjøpt eller solgt bolig via en av våre kunder anbefaler vi at du tar kontakt med din megler, og tilsvarende ditt bemanningsbyrå dersom du er registrert som jobbsøker, eller er i oppdrag via et bemanningsbyrå – som er behandlingsansvarlig.

Daglig leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som foretas av Webtemp. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vårt personvernombud.

Behandling av personopplysninger
Webtemp behandler i utgangspunktet ikke personopplysninger selv. Våre kunder er behandlingsansvarlige, som behandler opplysninger til følgende hovedformål (listen er ikke uttømmende):

 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre foretakets tjenester (informasjonskapsler ved besøk av nettsiden).
 • Behandling av personopplysninger som ledd i bemanningsforetakets kontrolltiltak.
 • Tilrettelegge for at våre kunder kan tilby tjenester som Bemanningsbyrå. Det inkluderer:
  • Tilrettelegging for markedsføring. FINN.no, LinkedIN, Facebook m.fl.
  • Tilby ordrestyring, timefangst, faktura og ferdig lønnsgrunnlag.
  • Tilby API til eventuelle tredjeparter
  • Kandidatpresentasjon til potensielle oppdragsgivere, og overføring av informasjon til lønn og regnskapssystem.

Vi i Webtemp har innsyn i disse opplysningene på oppdrag fra våre kunder ved f.eks. systembistand.

Hvor lenge har Webtemp sine kunder  personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller lovpålagte plikter kunden har (for eksempel pålegger Eiendomsmeglingsforskriften kunden å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet i forbindelse med det enkelte oppdraget i minst 10 år).

Bruk av databehandlere
Webtemp inngår databehandleravtale med alle tredjepartsvirksomheter som behandler personopplysninger på vegne av våre kunder.
Webtemp vil som databehandler ikke behandle personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med behandlingsansvarlig, og beskrevet i denne personvernerklæringen samt personvernerklæringen til behandlingsansvarlig.

Rettigheter
Alle har rett til innsyn i – og korrigering eller sletting av- personopplysninger, eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan man til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av personopplysninger. Dette utføres av den registrerte ved å rette en henvendelse til behandlingsansvarlig.

Den registrerte rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker personen.

Personvernombud
Webtemp har oppnevnt eget personvernombud som kan bistå med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Google Analytics
Webtemp benytter Google Analytics på www.webtemp.no
Google Analytics lagrer informasjonskapsler for å:

 • Skille mellom ulike besøkende ved å gi hver besøkende en unik ID.
 • Registrere om den besøkende har besøkt siden tidligere.
 • Registrere hvor den besøkende kommer fra (f.eks. Google-søketreff)

For mer informasjon om Google Analytics, se: http://www.google.com/analytics/

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.